Het medisch dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen.

Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt.

Kinderen

Mag ik als ouder het medisch dossier van mijn kind inzien?

Jonger dan 12 jaar

Wanneer je kind jonger dan 12 jaar is, mag je als ouder het dossier van je kind inzien. Je moet als ouder toestemming geven voor eventuele behandeling van je kind. De arts mag inzage weigeren wanneer hij dat in het belang van het kind nodig vindt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij mishandeling of verwaarlozing.

Tussen 12 en 16 jaar

Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar kunnen zowel de ouders als het kind inzage krijgen in het medisch dossier. Je kind kan bezwaar maken tegen inzage door jou als ouder. Wanneer de arts inschat dat je kind daarover kan beslissen, zal hij/zij jou als ouder geen inzage geven. Je kind kan ook zelf om inzage in het dossier vragen. Ook dat zal de arts toestaan, waarbij de leeftijd een rol zal spelen. Een arts zal eerder inzage geven aan een jongere van bijna zestien jaar dan aan een jongere van twaalf.

16 jaar en ouder

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn kinderen vanaf hun zestiende jaar gelijk aan volwassenen. Zij mogen dus voor zichzelf beslissen. Instemming van jou als ouder is niet nodig. Als ouder krijgt je geen informatie meer over je kind. Tenzij je kind jou daar toestemming voor geeft.

Meer over de patiënten rechten van kinderen in verschillende leeftijdscategorieën en die van hun ouders kun je vinden in brochure ‘Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten‘.

Partner

Wilt u informatie over het dossier van uw partner ? Dan moet uw partner u hiervoor eerst machtigen. Neem hiervoor contact op met de huisarts.

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrief. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.
Kosten Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee, neem hiervoor contact op met de praktijk.

Legitimatie

Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

Ik ben het niet eens met de inhoud van mijn medisch dossier. Wat kan ik doen om dit te aan te passen?

Bij inzage in je medisch dossier kan blijken dat gegevens niet helemaal juist of onvolledig zijn. Als u het niet eens bent met de inhoud heeft u recht op verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van gegevens. Voor meer informatie klik hier

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts digitaal of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel houdt u altijd recht op inzage in uw dossier.

Meer informatie kunt u hier vinden.